جزوه آموزشی روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان

جزوه آموزشی روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان

این جزوه آموزشی جز منابع رشته روانشناسی عمومی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد است که به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوری ها ارائه شده است،در قالب pdf و در 245 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 254
حجم 8058 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول : تعریف و جایگاه انگیز ش 

تعریف و جایگاه انگیزشدرروان شناسی و اساسفیزیولوژیکی آن

فصل دوم : اساس فیزیولوژیکی انگیزش 

فصل سوم : نظریه روان تحلیل گری 

نظریه های کاهشکشاننده ای

نظریه روان تحلیل گری

اصول اساسی نظریه فروید ، اصل تعادل حیاتی واصل لذت

فصل چهارم : نظریه کشاننده ای ها ل 

فصل پنجم : نظریه میدانی لوین 

نظریه های انتظار- ارزش

فصل ششم : نظریه انگیزه پیشرفت 

فصل هفتم : نظریه یادگیری اجتماعی

فصل هشتم : نظریه اسنادی 

نظریه های شناختی

فصل نهم : نظریه انسان نگری 

فصل دهم : مبانی فیزیولوژیک هیجا ن 

هیجان

فصل یازدهم : نظریه های شناختی هیجان 

فصل دوازدهم : نظریه های اختصاصی هیجان 

فصل سیزدهم : نظریه های تحولی هیجان 

فصل چهاردهم : نظریه های اجتماعی و نقش فرهنگ در هیجا ن 

نظریه دیویتز

فصل پانزدهم : نظریه های بالینی هیجان 

فصل شانزدهم : نکات تکمیلی

فصل هفدهم:روانشناسی فیزیولوژیک 

دستگاه عصبی

غدههای داخلی به منزله یکسیستم ارتباطی

طرح کلی دستگاه عصبی انسان

بافت شناسی دستگاه عصبی

گیرنده ها و عمل کننده ها

ویژگیهای عملکرد سلول عصبی 

مکانیسمهای یونی سلول عصبی

نخاع، مغز پسین ومغز میانی

مغز پیشین

ساختار و فیزیولوژی مغز انتهایی 

منطقه های حسی مهم قشر مخ

تشکیلات شبکهای

دستگاه پاراسمپانیک

کلیات دستگاه ارتباطی غدههای درون ریز

هورمونها

اختلالات ترشح هورمون رشد

مهمترین هورمونهای نوروهیپوفیز

نمونه سوالات

پاسخنامه

منابع

قسمتی از متن جزوه:


فصل اول : تعریف و جایگاه انگیزش  
  
تعریف و جایگاه انگیزش درروان شناسی و اساس فیزیولوژیکی آن  

1. جایگاه انگیزش درروان شناسی

امروزه روان شناسان به عقاید کانت و ولف مبنی براینکه روان ازسه بخـش مجـزای تفکـر، احسـاس واراده تشـکیل شـده 

ومکانیزمهای روانی متأثراز این سه بخش است، توجهی ندارنـد واکثرآنهـا بـه جـای واژه اراده از انگیـزش وهیجـان بـرای توصیف

رفتاراستفاده می کنند.  

پدیده انگیزش غالبأ به علل رفتارواینکه چراانسان درمواقع مختلف دست به رفتارهای متفاوت می زند، پاسخ می دهد  

به نظرهانت مسائل اساسی روان شناسی انگیزش عبارت انداز:  

1) چگونگی شروع وخاتمه رفتارموجود زنده؛ 2) شدت وانرژی فعالیت؛ 3) وقوع رفتارتقربی واجتنابی وتأثیراصـل لـذت – درد؛

4) دلایل تصاحب موضوع مورد علاقه وروابط هیجانی؛ 5) اتخاذ تصمیم درمورد رفتارهای معین؛ 6) انتخـاب اهـداف درازمدت؛

7) مبانی تغییرات رفتارویادگیری؛ 8) ثبات دررفتارمعین برای دستیابی به هدف باوجود تغییرشرایط .  

به طورکلی برای پژوهشگران روان شناسی انگیزش، مسائل اساسی عبـارت انـد ازاینکـه چرارفتارخاصـی پدیـد مـی آیـد، 

چرارفتار هدفداراست، چرا رفتار معینی برای مدت زمان طولانی ادامه می یابد، چرارفتاربه صورت پیوسته ومتناوب اتفـاق می

فتد، چرارفتارها ازلحاظ درجه شدت بایکدیگرمتفاوتاند وبالاخره چرادر برخی از رفتارها گرایش به تکرار وجود دارد .  

2. تعریف انگیزه و انگیزش  

براساس نظر کتل می توان برای هررفتارانگیزشی چهارعامل تعیین کننده نام برد :  

.1 موقعیت (situation) (محیط ومحرکهای بیرونی)  

.2 مزاج (disposition) (حالت ووضعیت درونی ارگانیزم)  

.3 هدف (intention) (هدف رفتار، منظوروگرایش)  

.4 ابزار (instrument) (ابزاردستیابی به هدف

نمونه سوالات  

1. در نظریه تنیدگی (سلیه) فرایند فیزیولوژیکی در کدام مرحله کاهش می یابد ؟  

1) هشداری 2) واکنش 3) مقاومت 4 ) واماندگی 

2. مرکز کاهش درجه حرارت بدن کدام است ؟  

1) هسته های میانی هیپوتالاموس 2) هسته های قدامی هیپوتالاموس  

3) دستگاه کناری و شبکه ای 4) هسته های موجود در ساقه مغز  

3. در مرحله خواب متناقض (REM)، موج نگار مغزی از کدام (موج) تشکیل شده است ؟  

1) آلفا 2) بتا 3 ) تتا 4 ) دلتا 

4. دستگاه فعال ساز نزولی شبکه ای برای کدام فعالیت اهمیت دارد ؟  

1) رفتار تشنگی 2) مکانیزم خواب  

3) گیرنده های حرارتی 4) افزایش تنود عضلانی  

5. در نظریه لیندزلی، به نقش کدام بخش دستگاه عصبی در رفتار انگیزشی تأکید می شود ؟  

1) پیرامونی 2) کناری 3) خودمختار 4 ) فعال ساز صعودی  

6. در کدام نظریه، اساس (رفتار انگیزشی) از تعارض بین سرمایه گذاری و سرمایه زدایی روانی ناشی می شود ؟  

1) گشتالت 2) روان تحلیل گری 3 ) انسان نگری 4) رفتاری نگری  

7. در نظریه رفتاری نگری، ظهور رفتار انگیزشی به کدام “عامل ” بستگی دارد ؟  

1) تنش موجود در ارگانیزم 2) وجود محرك برانگیزنده بیرونی  

3) نقصان فیزیولوژیکی و تحریک درونی 4) تحریک دستگاه خارج هرمی  

8. برطبق کدام نظریه، رفتارها تحت تأثیر شناختها قرار دارند ؟  

1) فروید 2) هال 3) جیمز 4) مورای «212» مجموعه روانشناسی  

9. در نظریه لوین ( جذابیت هدف) به کدام عامل بستگی دارد ؟  

1) تنش 2) فاصله روانی 3) ارزش هدف 4 ) فضای زندگی 

10. کدام محقق به اصل ( تعادل حیاتی ) در فرایندهای انگیزشی اعتقاد ندارد ؟  

 1) لوین 2) هال 3) فروید 4 ) اتکینسون

پاسخنامه  

.1 گزینه ( 3) صحیح است  

.2 گزینه ( 2) صحیح است  

.3 گزینه ( 3) صحیح است  

.4 گزینه ( 4) صحیح است  

.5 گزینه ( 4) صحیح است  

.6 گزینه ( 2) صحیح است  

.7 گزینه ( 3) صحیح است  

.8 گزینه ( 1) صحیح است  

.9 گزینه (1 ) صحیح است  

.10 گزینه (4) صحیح است 

و..


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود